top of page
Search

Coronavirus protocol

Het nieuws over het Coronavirus zal jullie niet ontgaan zijn. Zoals veel bedrijven willen wij ook een hygiëne protocol invoeren, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij waarderen het als jullie je daaraan willen houden. Voor jullie eigen gezondheid, maar ook die van anderen. Het COVID-19 (coronavirus) is weliswaar niet dodelijk voor de meesten van ons, maar wel voor mensen met een zwak immuunsysteem. We willen natuurlijk niet dat het via een van ons bij iemand terechtkomt waar het wellicht dodelijk voor is! Ook de verspreiding van het gewone griepvirus wordt door deze maatregelen tegengegaan.

Wij willen de open trainingen bij Circus Lab Amsterdam vooralsnog door laten gaan onder de volgende voorwaarden:

Was bij binnenkomst en weggaan de handen met zeep als volgt:

Maak je handen goed nat. Neem wat vloeibare zeep uit een pompje. Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep. Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in. Wrijf ook tussen de vingers. Neem ook de polsen mee. Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water. Droog je handen goed af (met papier), vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.

Bij snuiten neus, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg Raak neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan Vermijd handen schudden

Materialen:

Vermijd het gebruik van de gemeenschappelijke hars naast het raam Reinig na elke training wat u hebt gebruikt met desinfectiemiddel en veeg het af met papier Na elke les gaan we tissu, matten en vloer spuiten.

Kom niet trainen en blijf thuis bij de volgende symptomen;

Bij hoesten en niezen (ook indien een gezinslid of huisgenoot hoest of niest) Koorts (ten minste 38 graden Celsius) Bij ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid, heftige verkoudheid.   Vage klachten die zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit: China, Hong Kong, Macau, Iran, Zuid-Korea, Noord-Italië (vooralsnog de risicolanden)  Vage klachten die zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met coronavirus.

Er bestaat niet zoiets als het "uitzweten" van een (griep) virus, kom dus niet trainen bij vermoedens van griepklachten. Je besmet hierbij enkel andere mensen en je wordt er zelf ook niet beter van.

Vermijd het lichamelijk contact wanneer niet nodig.

Wij hebben onze trainers geinstrueerd geen handen meer te geven.

De actuele situatie zou kunnen veranderen, waardoor wij alsnog genoodzaakt kunnen zijn Circus Lab Amsterdam te sluiten voor alle activiteiten. Wij zullen jullie daarvan op de hoogte brengen als dat aan de orde is.

Wij adviseren om ook regelmatig de actuele informatie te checken op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

You will have noticed the news about the Corona virus. Like many companies, we also want to implement a hygiene protocol to prevent the spread of the virus. We appreciate it if you want to stick to that. For your own health, but also that of others. While COVID-19 (coronavirus) is not fatal to most of us, it does kill people with weak immune systems. Of course, we don't want it to end up through any of us to anyone it might be deadly for! The spread of the common flu virus is also prevented by these measures.

We want to continue the open training courses at Circus Lab Amsterdam under the following conditions:

On entry and exit, wash hands with soap as follows:

Wet your hands well. Take some liquid soap from a pump. Rub the hands together long enough, making sure that the top and bottom are well covered with soap. Rub all fingertips well. Also rub between the fingers. Also take the wrists with you. Rinse the soap carefully with running water. Dry your hands well (with paper), do not forget the skin between the fingers. When blowing nose, use tissue paper and discard immediately after use Touch the nose, mouth and face as little as possible Avoid shaking hands

Materials:

Avoid using the communal resin next to the window After each workout, clean what you used with disinfectant and wipe it with paper We will be spraying silks, mats and floor after every class.

Do not come and stay at home with the following symptoms;

When coughing and sneezing (even if a family member or housemate coughs or sneezes) Fever (at least 38 degrees Celsius) With at least one of the following respiratory symptoms: cough, shortness of breath, severe cold. Vague complaints that have arisen within 14 days after returning from: China, Hong Kong, Macau, Iran, South Korea, Northern Italy (for the time being at risk countries) Faint complaints that have arisen within 14 days of contact with a patient with a confirmed coronavirus infection.

There is no such thing as "sweating out" a (flu) virus, so do not train if you suspect flu symptoms. You only infect other people and you do not get better yourself.

Avoid physical contact when not needed.

We have instructed our trainers to stop shaking hands.

The current situation could change, as a result of which we may still be forced to close Circus Lab Amsterdam for all activities. We will inform you of this when this happens.

We recommend you to also regularly check the current information on the RIVM website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page